CzarnaCzekolada

25 tekstów – auto­rem jest Czar­naCze­kola­da.

Zaw­sze mi się wy­dawało - pew­nie jak większości - że jed­nym z naj­gor­szych uczuć jest niena­wiść al­bo po pros­tu smu­tek. A jed­nak od ja­kiegoś cza­su prze­konuję się sys­te­matycznie, że dla mnie dużo [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 września 2015, 22:41

coś

pomyślałam
że coś się stało
coś się zmieniło

coś zakłuło
zaczęło rosnąć

kiełkowało
co­raz bar­dziej widoczne
nie dało się zepchnąć

dojrzewało
było co­raz większe
już nie do zignorowania

uznałam
że trze­ba to przyjąć
coś z tym zrobić

na­wet chciałam się tym podzielić
z nią z nim al­bo z tobą

i w porę so­bie przypomniałam
że prze­cież tak nie można

coś scho­wało się
skur­czyło z powrotem

te­raz już nie chce wychodzić
bo wie że wszys­tko będzie dobrze 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 29 czerwca 2014, 11:45

* * *

a gdy­by tak
mieć go
na co dzień?

gdy­by tak
być pewną
że jest cały czas?

gdy­by tak
mieć świadomość
że nie znika?

gdy­by tak
us­po­koić się
raz na zawsze?

gdy­by tak
iść naprzód
wciąż czując obecność?

gdy­by tak
od­wra­cać się
i widzieć je­go cień?

i gdy­by tak w końcu
w to wszys­tko uwierzyć?

prze­cież nikt nig­dy nie udo­wod­nił
że Aniołów Stróżów nie ma 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 kwietnia 2014, 17:34

porządki

po­woli i nieśmiało
os­trożnie i delikatnie
po cichu
ot­wieram szufladę
przeglądam w poszukiwaniu
czułego słowa
miłego gestu
prze­lot­ne­go spojrzenia
żeby wiedzieć
że wciąż jesteś
że wciąż czujesz
że nie znikasz
zna­lazłam to co chciałam
szyb­ko i odważnie
nieroz­ważnie i brutalnie
jak najgłośniej
za­mykam skrytkę
pow­tarzam sobie
że to bez sensu
że po­win­nam zapamiętać
że już daw­no cię nie ma 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 stycznia 2014, 20:51

180stopni

po­baw­my się
pog­rajmy w coś

zaczynamy?

ja chcę więcej
ty nie chcesz wcale

ja mówię tak
ty nie mówisz nic

ja chcę przestać
ty do­piero grać zaczynasz

ja się wycofuję
ty zaczy­nasz iść naprzód

ja wolę uciekać
ty chcesz mnie zatrzymać

obróćmy to
zróbmy na odwrót

spróbujemy?

możemy
ale i tak to nicze­go nie zmieni 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 stycznia 2014, 00:26

za­pom­niała, że to, że nie wie­rzy w miłość, nie czy­ni ją od­porną na to zjawisko. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 grudnia 2013, 13:26

za­pom­niałam os­tatnio, że to nie tyl­ko uczu­cie i emoc­je, które wciąż się zmieniają. to prze­de wszys­tkim wybór, de­cyz­ja na całe życie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 lutego 2013, 14:58

os­tatnio co­raz częściej prze­konuję się, że al­bo muszę zgłupieć, żeby zu­pełnie nie zwa­riować al­bo zwa­riować, żeby kom­plet­nie nie zgłupieć... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 grudnia 2012, 20:18

i cza­sem przychodzi ta­ki mo­ment, kiedy to iluz­ja sta­je się piękniej­sza i bar­dziej real­na od rzeczywistości. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 1 maja 2012, 20:06

mil­cze­nie nie mu­si oz­naczać ciszy, jest to bo­wiem jed­na z naj­lep­szych rozmów - roz­mo­wa dusz.
przes­tać mówić żeby zacząć słyszeć... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 24 marca 2012, 19:27
CzarnaCzekolada

Optymistka, wierząca w ludzi, mimo wszystko.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CzarnaCzekolada

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

1 września 2015, 22:41CzarnaCzekolada do­dał no­wy tek­st Zawsze mi się wy­dawało [...]

29 czerwca 2014, 12:20M44G sko­men­to­wał tek­st coś

29 czerwca 2014, 11:45CzarnaCzekolada do­dał no­wy tek­st coś